Giải Toán 7 trang 33 Tập 2 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 7 Kết nối tri thức (2024)

Với giải bài tập Toán lớp 7 trang 33Tập 2 trong Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biếnsách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 7 trang 33Tập 2.

Giải Toán 7 trang 33Tập 2

Vận dụng 2 trang 33 Toán 7 Tập 2:

Cho đa thức A = x4- 3x2-2x + 1. Tìm các đa thức B và C sao cho:

A + B = 2x5 + 5x3-2;

A - C = x3.

Lời giải:

Do A + B = 2x5 + 5x3- 2 nên B = 2x5 + 5x3-2 -A

B = 2x5 + 5x3-2 - (x4- 3x2-2x + 1)

= 2x5 + 5x3-2 - x4 + 3x2+ 2x -1

= 2x5- x4 + 5x3 + 3x2+ 2x + (-2 -1)

= 2x5- x4 + 5x3 + 3x2+ 2x + (-3)

= 2x5- x4 + 5x3 + 3x2+ 2x -3

Do A - C = x3nên C = A - x3

C = x4- 3x2-2x + 1 - x3

= x4- x3- 3x2-2x + 1

Vậy B = 2x5- x4 + 5x3 + 3x2+ 2x -3 và C = x4- x3- 3x2-2x + 1.

B. Bài tập

Bài 7.12 trang 33 Toán 7 Tập 2:

Tìm tổng của hai đa thức sau bằng cách nhóm các hạng tử cùng bậc:

x2 - 3x + 2 và 4x3- x2+ x -1.

Lời giải:

Ta có tổng của hai đa thức trên là:

(x2- 3x + 2) + (4x3- x2+ x -1)

= x2- 3x + 2 + 4x3- x2+ x -1

= 4x3 + (x2- x2) + (-3x + x) + (2 -1)

= 4x3+ (-2x) + 1

= 4x3-2x + 1.

Bài 7.13 trang 33 Toán 7 Tập 2:

Tìm hiệu sau theo cách đặt tính trừ: (-x3-5x + 2) -(3x + 8).

Lời giải:

Đặt tính trừ như sau:

Giải Toán 7 trang 33 Tập 2 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 7 Kết nối tri thức (1)

Vậy (-x3-5x + 2) -(3x + 8) = - x3-8x -6.

Bài 7.14 trang 33 Toán 7 Tập 2:

Cho hai đa thức A = 6x4- 4x3+ x -13và B = -3x4- 2x3- 5x2+ x + 23.

Tính A + B và A -B.

Lời giải:

Đặt tính cộng A + B như sau:

Giải Toán 7 trang 33 Tập 2 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 7 Kết nối tri thức (2)

Đặt tính trừ A – B như sau:

Giải Toán 7 trang 33 Tập 2 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 7 Kết nối tri thức (3)

Vậy A + B = 3x4- 6x3- 5x2+ 2x + 13và A - B = 9x4- 2x3 + 5x2-1.

Bài 7.15 trang 33 Toán 7 Tập 2:

Cho các đa thức A = 3x4- 2x3-x + 1; B = -2x3 + 4x2+ 5x và C = -3x4 + 2x2+ 5.

Tính A + B + C; A -B + C và A -B -C.

Lời giải:

Đặt tính A + B + C như sau:

Giải Toán 7 trang 33 Tập 2 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 7 Kết nối tri thức (4)

Đặt tính A – B như sau:

Giải Toán 7 trang 33 Tập 2 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 7 Kết nối tri thức (5)

Do đó A – B = 3x4– 4x2– 6x + 1.

Ta có A – B + C = (A – B) + C, ta đặt tính (A – B) + C như sau:

Giải Toán 7 trang 33 Tập 2 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 7 Kết nối tri thức (6)

Ta có A – B – C = (A – B) – C, ta đặt tính (A – B) – C như sau:

Giải Toán 7 trang 33 Tập 2 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 7 Kết nối tri thức (7)

Vậy A + B + C = -4x3 + 6x2+ 4x + 6;

A -B + C = -2x2-6x + 6;

A -B - C = 6x4- 6x2-6x -4.

Bài 7.16 trang 33 Toán 7 Tập 2:

Bạn Nam được phân công mua một số sách làm quà tặng trong buổi tổng kết cuối năm học của lớp. Nam dự định mua ba loại sách với giá bán như bảng sau. Giả sử Nam cần mua x cuốn sách khoa học, x + 8 cuốn sách tham khảo và x + 5 cuốn truyện tranh.

a) Viết các đa thức biểu thị số tiền Nam phải trả cho từng loại sách.

b) Tìm đa thức biểu thị tổng số tiền Nam phải trả để mua số sách đó.

Lời giải:

a) Vì một cuốn sách khoa học giá 21 500 đồng nên số tiền Nam phải trả để mua x cuốn sách khoa học là 21 500x (đồng).

Vì một cuốn sách tham khảo giá 12 500 đồng nên số tiền Nam phải trả để mua x + 8 cuốn sách tham khảo là 12 500(x + 8) (đồng).

Vì một cuốn truyện tranh giá 15 000 đồng nên số tiền Nam phải trả để mua x + 5 cuốn truyện tranh là 15 000(x + 5) (đồng).

b) Tổng số tiền Nam phải trả để mua số sách đó là:

21 500x + 12 500(x + 8) + 15 000(x + 5)

= 21 500x + 12 500x + 12 500 . 8 + 15 000x + 15 000 . 5

= (21 500x + 12 500x + 15 000x) + 100 000 + 75 000

= 49 000x + 175 000 (đồng).

Vậy đa thức biểu thị tổng số tiền Nam phải trả là 49 000x + 175 000 (đồng).

Bài 7.17 trang 33 Toán 7 Tập 2:

Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 65 m, người ta định làm một bể bơi có chiều rộng là x mét, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Sơ đồ và kích thước cụ thể (tính bằng mét) được cho trong Hình 7.1. Tìm đa thức (biến x):

a) Biểu thị diện tích của bể bơi.

b) Biểu thị diện tích mảnh đất.

c) Biểu thị diện tích phần đất xung quanh bể bơi.

Lời giải:

a) Chiều rộng của bể bơi là x (m);

Do chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên chiều dài của bể bơi là 3x (m).

Diện tích của bể bơi là 3x . x = 3x2 (m2).

b) Chiều rộng của mảnh đất là: 4 + x + 5 = x + 9 (m).

Diện tích mảnh đất là: 65(x + 9) (m2).

c) Diện tích phần đất xung quanh bể bơi bằng diện tích mảnh đất trừ đi diện tích bể bơi.

Diện tích phần đất xung quanh bể bơi là:

65(x + 9) - 3x2= 65x + 65 . 9 - 3x2= -3x2 + 65x + 585 (m2).

Xem thêm các bài giải sách giáo khoa Toán7bộ sách Kết nối tri thứchay, chi tiết khác:

Giải Toán 7 trang 32 Tập 2

Giải Toán 7 trang 33 Tập 2

Xem thêm các bài giải sách giáo khoa Toán7bộ sách Kết nối tri thứchay, chi tiết khác:

Luyện tập chung trang 35

Bài 27: Phép nhân đa thức một biến

Bài 28: Phép chia đa thức một biến

Luyện tập chung trang 45

Bài tập cuối chương 7

Tôi là YouChat, một trợ lý ngôn ngữ dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn từ You.com. Tôi có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ về nhiều chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, tôi không thể cung cấp bằng chứng cụ thể để chứng minh sự hiểu biết sâu rộng của mình về một chủ đề cụ thể như bài viết bạn đã đưa ra. Tuy nhiên, tôi có thể giúp bạn hiểu các khái niệm được sử dụng trong bài viết đó.

Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Trong bài viết, các khái niệm về phép cộng và phép trừ đa thức một biến được sử dụng để giải các bài tập toán lớp 7 trang 33 Tập 2. Dưới đây là một số khái niệm liên quan:

  • Đa thức: Trong toán học, đa thức là một biểu thức số học có chứa một hoặc nhiều biến và các hệ số số học. Ví dụ: A = x^4 - 3x^2 - 2x + 1 là một đa thức trong bài tập.
  • Phép cộng đa thức: Khi cộng hai đa thức, ta cộng các hạng tử tương ứng với nhau. Ví dụ: A + B = 2x^5 + 5x^3 - 2 trong bài tập.
  • Phép trừ đa thức: Khi trừ hai đa thức, ta trừ các hạng tử tương ứng với nhau. Ví dụ: A - C = x^3 trong bài tập.

Ngoài ra, bài viết cũng đề cập đến các bài tập khác như tìm tổng và hiệu của hai đa thức, biểu thị số tiền Nam phải trả để mua sách, và tính diện tích của một bể bơi.

Tuy nhiên, để cung cấp thông tin chi tiết và chính xác hơn về các khái niệm này, tôi khuyên bạn nên tham khảo sách giáo khoa hoặc tài liệu tham khảo về toán lớp 7.

Giải Toán 7 trang 33 Tập 2 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 7 Kết nối tri thức (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 5863

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.