Giải Toán 7 trang 32, 33 Cánh Diều tập 2 (2024)

Giải bài 1, 2 trang 32, bài 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, …, 51, 52. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.

 • Giải Toán 7 trang 34, 35, 36 Cánh Diều tập 2

Xem thêm: Bài 6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản - Toán 7 Cánh Diều

Bài 1 trang 32 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh Diều

Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”;

b) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 4 dư 1”.

Lời giải:

Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần nên tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số chấm xuất hiện trên mặt xúc xắc là: A = {1 chấm; 2 chấm; 3 chấm; 4 chấm; 5 chấm; 6 chấm}.

Số phần tử của tập hợp A là 6.

a) Từ 1 đến 6 có các số nguyên tố là 2; 3; 5.

Do đó có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”.

Khi đó xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố” bằng\(\dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}\).

b) Từ 1 đến 6 có các số chia 4 dư 1 là: 1; 5.

Do đó có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố“Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 4 dư 1”.

Khi đó xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 4 dư 1” bằng\(\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}\).

Bài 2 trang 32 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh Diều

Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, …, 51, 52. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tìm số phần tử của tập hợpCgồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số”;

b) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 4 và 5 đều có số dư là 1”;

c) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng các chữ số bằng 4”.

Lời giải:

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là:

C = {1; 2; 3; …; 51; 52}.

Số phần tử của tập hợp C bằng 52.

a) Từ 1 đến 52 có các số có một chữ số là 1; 2; 3; …; 9.

Do đó có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số”.

Khi đó xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số” bằng\(\dfrac{9}{{52}}\)

b) Từ 1 đến 52 có các số chia 5 dư 1 là: 1; 6; 11; 16; 21; 26; 31; 36; 41; 46; 51.

Các số chia 4 dư 1 trong các số chia 5 dư 1 vừa tìm được là: 1; 21; 41.

Do đó có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 4 và 5 đều có số dư là 1”.

Khi đó xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 4 và 5 đều có số dư là 1” bằng\(\dfrac{3}{{52}}\)

c) Từ 1 đến 52 có các số có tổng các chữ số bằng 4 là: 4; 13; 22; 31; 40.

Do đó có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng các chữ số bằng 4”.

Khi đó xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng các chữ số bằng 4” bằng\(\dfrac{5}{{52}}\)

Bài 3 trang 33 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh Diều

Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tìm số phần tử của tập hợp D gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên”;

b) “Số tự nhiên được viết ra là bội của 15”;

c) “Số tự nhiên được viết ra là ước của 120”.

Lời giải:

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi viết một số tự nhiên có hai chữ số là:

A = {10; 11; 12; …; 98; 99}.

Số phần tử của tập hợp A bằng 90.

a)Trong các số từ 10 đến 99 có các số bằng bình phương của một số tự nhiên là: 16; 25; 36; 49; 64; 81.

Do đó có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên”.

Khi đó xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên” bằng\(\dfrac{6}{{90}} = \dfrac{1}{{15}}\)

b) Trong các số từ 10 đến 99 có các số là bội của 15 là: 15; 30; 45; 60; 75; 90.

Do đó có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố“Số tự nhiên được viết ra là bội của 15”.

Khi đó xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bội của 15” bằng\(\dfrac{6}{{90}} = \dfrac{1}{{15}}\)

c) Trong các số từ 10 đến 99 có các số là ước của 120 là: 10; 12; 15; 20; 24; 30; 40; 60.

Do đó có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố“Số tự nhiên được viết ra là ước của 120”.

Khi đó xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là ước của 120” bằng\(\dfrac{{8}}{{90}} = \dfrac{4}{45}\)

Bài 4 trang 33 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh Diều

Tổ I của lớp 7D có 5 học sinh nữ là: Ánh, Châu, Hương, Hoa, Ngân và 5 học sinh nam là: Bình, Dũng, Hùng, Huy, Việt. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong Tổ I của lớp 7D. Tìm số phần tử của tập hợpEgồm các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ”;

b) “Học sinh được chọn ra là học sinh nam”.

Lời giải:

Tập hợp có thể xảy ra đối với học sinh được chọn ra là:

E = {Ánh; Châu; Hương; Hoa; Ngân; Bình; Dũng; Hùng; Huy; Việt}.

Số phần tử của tập hợp E bằng 10.

a) Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ” là: Ánh, Châu, Hương, Hoa, Ngân.

Do đó xác suất của biến cố “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ” bằng\(\dfrac{5}{{10}} = \dfrac{1}{2}\).

b)Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh được chọn ra là học sinh nam” là: Bình, Dũng, Hùng, Huy, Việt.

Do đó xác suất của biến cố “Học sinh được chọn ra là học sinh nam” bằng\(\dfrac{5}{{10}} = \dfrac{1}{2}\).

Bài 5 trang 33 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh Diều

Một nhóm học sinh quốc tế gồm 9 học sinh đến từ các nước: Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập, Brasil, Canada, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Nam Phi; mỗi nước chỉ có đúng một học sinh. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm học sinh quốc tế trên. Tìm số phần tử của tập hợpGgồm các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Học sinh được chọn ra đến từ châu Á”;

b) “Học sinh được chọn ra đến từ châu Âu”;

c) “Học sinh được chọn ra đến từ châu Mỹ”;

d) “Học sinh được chọn ra đến từ châu Phi”;

Lời giải:

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn ra là:

G ={Việt Nam; Ấn Độ; Ai Cập; Brasil; Canada; Tây Ban Nha; Đức; Pháp; Nam Phi}.

Số phần tử của tập hợp G bằng 9.

a) Trong 9 đất nước trên có các đất nước thuộc châu Á là: Việt Nam và Ấn Độ.

Do đó có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố“Học sinh được chọn ra đến từ châu Á” là: Việt Nam; Ấn Độ

Khi đó xác suất của biến cố “Học sinh được chọn ra đến từ châu Á” bằng\(\dfrac{2}{9}\)

b) Trong 9 đất nước trên có các đất nước thuộc châu Âu là: Tây Ban Nha, Đức, Phát.

Do đó có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố“Học sinh được chọn ra đến từ châu Âu” là: Tây Ban Nha, Đức, Phát.

Khi đó xác suất của biến cố “Học sinh được chọn ra đến từ châu Âu” bằng\(\dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}\)

c) Trong 9 đất nước trên có các đất nước thuộc châu Mỹ là: Brasil, Canada.

Do đó có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh được chọn ra đến từ châu Mỹ” là: Brasil, Canada.

Khi đó xác suất của biến cố “Học sinh được chọn ra đến từ châu Mỹ” bằng\(\dfrac{2}{9}\)

d) Trong 9 đất nước trên có các đất nước thuộc châu Phi là: Ai Cập, Nam Phi.

Do đó có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh được chọn ra đến từ châu Phi” là: Ai Cập, Nam Phi.

Khi đó xác suất của biến cố “Học sinh được chọn ra đến từ châu Phi” bằng\(\dfrac{2}{9}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Báo lỗi - Góp ý

Tôi là YouChat, một trợ lý ngôn ngữ dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn từ You.com. Tôi có thể cung cấp thông tin và giúp đỡ về nhiều chủ đề khác nhau. Với kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc, tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của bạn một cách tốt nhất có thể.

Bài viết bạn đưa ra có liên quan đến các khái niệm trong sách giáo trình Toán lớp 7 - Cánh Diều. Dưới đây là thông tin liên quan đến các khái niệm được sử dụng trong bài viết:

Bài 1, 2 trang 32 - Cánh Diều

 • Bài 1: Xác suất của biến cố "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố".
 • Bài 2: Xác suất của biến cố "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 4 dư 1".

Bài 3 trang 33 - Cánh Diều

 • Bài 3: Xác suất của biến cố "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số".
 • Bài 4: Xác suất của biến cố "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 4 và 5 đều có số dư là 1".
 • Bài 5: Xác suất của biến cố "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng các chữ số bằng 4".

Bài 4 trang 33 - Cánh Diều

 • Bài 4: Xác suất của biến cố "Học sinh được chọn ra là học sinh nữ".
 • Bài 5: Xác suất của biến cố "Học sinh được chọn ra là học sinh nam".

Bài 5 trang 33 - Cánh Diều

 • Bài 5: Xác suất của biến cố "Học sinh được chọn ra đến từ châu Á".
 • Bài 6: Xác suất của biến cố "Học sinh được chọn ra đến từ châu Âu".
 • Bài 7: Xác suất của biến cố "Học sinh được chọn ra đến từ châu Mỹ".
 • Bài 8: Xác suất của biến cố "Học sinh được chọn ra đến từ châu Phi".

Đây là các khái niệm và xác suất được tính toán trong các bài tập của sách giáo trình Toán lớp 7 - Cánh Diều. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về các bài tập này, hãy cho tôi biết để tôi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn.

Giải Toán 7 trang 32, 33 Cánh Diều tập 2 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5865

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.